Les competències de lectura i escriptura per adquirir coneixements científics (en diferents contextos, en diferents temàtiques). És proposta de continuïtat ARIE 2005 atorgat.

  • Izquierdo Aymerich, Merce (Principal Investigator)
  • Aliberas Aymí, Joan (Others)
  • Custodio Fitó, Enric (Others)
  • Estaña Viver, Josep Lluís (Others)
  • Esteve, Carme Perseguer (Others)
  • Espinet Blanch, Maria (Investigator)
  • Marbà Tallada, Anna (Investigator)
  • Marquez Bargallo, Concepcio (Investigator)
  • Prat Pla, Àngels (Investigator)
  • Roca Tort, Montserrat (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences