Les competències de lectura i escriptura per adquirir coneixements científics (en diferents contextos, en diferents temàtiques). És proposta de continuïtat ARIE 2005 atorgat.

 • Izquierdo Aymerich, Merce (Principal Investigator)
 • Aliberas Aymí, Joan (Others)
 • Custodio Fitó, Enric (Others)
 • Estaña Viver, Josep Lluís (Others)
 • Esteve, Carme Perseguer (Others)
 • Espinet Blanch, Maria (Investigator)
 • Marbà Tallada, Anna (Investigator)
 • Marquez Bargallo, Concepcio (Investigator)
 • Prat Pla, Àngels (Investigator)
 • Roca Tort, Montserrat (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language.
StatusFinished
Effective start/end date1/04/081/04/09

Funding

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): €4,000.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.