Les cisalles dúctils i fràgils en el sòcol eburniense de l'Anti-Atles i caracterització dels fluids circulants. Aplicació a la prospecció de metalls preciosos

  • Julivert Casagualda, Manuel (Principal Investigator)
  • Cardellach Lopez, Esteve (Investigator)
  • Carreras Planells, Jordi (Investigator)
  • Hafid, Ahmid (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date31/03/9931/03/01

Collaborative partners

  • Université Cadi Ayyad (UCA) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.