Les cisalles dúctils i fràgils en el sòcol eburniense de l'Anti-Atles i caracterització dels fluids circulants. Aplicació a la prospecció de metalls preciosos

  • Julivert Casagualda, Manuel (Principal Investigator)
  • Carreras Planells, Jordi (Investigator)
  • Hafid, Ahmid (Investigator)
  • Navidad de la Cruz, Marina (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0031/12/00

Collaborative partners

  • Université Cadi Ayyad (UCA) (lead)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.