L'avaluació dels alumnes de risc acadèmic en la transició de la Primària a la Secundària i la millora de la coordinació de les intervencions educatives entre centres

 • Rué Domingo, Joan (Principal Investigator)
 • Miralles Puig, Laia (Scholar)
 • Molins Pueyo, Cris (Scholar)
 • Comellas Carbo, Maria Jesus (Investigator)
 • Dilme Clavaguera, Maria Dolors (Investigator)
 • Essomba Gelabert, Miquel Angel (Investigator)
 • Gonzalez Rosas, Jose Luis (Investigator)
 • Laborda Molla, Cristina (Investigator)
 • Moreno Oliver, Francisco Javier (Investigator)
 • Soto Marata, Pepi (Investigator)
 • Tovias Wertheimer, Susana (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/05/9930/04/00

Funding

 • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): €4,507.59

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.