l'accés al dret a la justícia i la llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista: l'impacte en la xarxa d'atenció integral per a les dones que pateixen en les seves relacions ...

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date25/11/106/11/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.