La virtualització de les institucions: L'impacte social de les TICs als usuaris de les organitzacions

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine and Dentistry