La transformació de les controvèrsies públiques en la societat del coneixement. Una anàlisi psicosocial de la participació d'experts i ciutadans en el debat sobre l'aigua

Project Details

Description

Not avalaible
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0513/12/08

Collaborative partners

  • (lead)
  • Universitat de València (UV)
  • Universitat Oberta de Catalunya

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.