La traductologia en l'àmbit cultural no europeu. Recopilació, traducció i edició dels principals textos teòrics sobre la traducció en xinès, àrab i japonès.

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences