La subtitulació dels programes infantils a la televisió: una eina útil d'aprenentatge de la lectura per als infants amb sordesa

  • Cambra Vergés, Cristina (Principal Investigator)
  • Leal García, Aurora (Investigator)
  • Silvestre Benach, Maria Nuria (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences