La representació del món social i la seva interpretació en el missatge televisiu per part de subjectes sords i oients. Estudi comparatiu

  • Silvestre Benach, Maria Nuria (Principal Investigator)
  • Rom Sedo, Mireia (Researcher on contract)
  • Ulloa Hernández, Cristina (Researcher on contract)
  • Cambra Vergés, Cristina (Investigator)
  • Laborda Molla, Cristina (Investigator)
  • Leal García, Aurora (Investigator)
  • Mies Burrull, Maria Angels (Investigator)
  • Ramspott Heitzmann, Anna (Investigator)
  • Serrano Pau, Carrasumada (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences