La ràdio com a mitjà d'integració social: desenvolupament d'un instrument de mesurament d'audiències excloses per a la realització de campanyes publicitàries institucionals d'interès social

  Project Details

  Description

  Not avalaible
  StatusFinished
  Effective start/end date13/12/0513/12/08

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.