La presència de l'esport femení en la televisió pública catalana:TV3 i c33 com a cas d'estudi l'any 2008

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences