La presència de les dones a la geografia acadèmica a Catalunya: cap a una masculinització de la disciplina?

  • Garcia Ramon, Maria Dolors (Principal Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities