La pràctica musical en la antiga Corona d'Aragò en els segles XVII-XIX. Vies per a la recuperació del patrimoni musical històric. 01: Catalunya i València

  • Bonastre Bertran, Francesc (Principal Investigator)
  • Llorens Vallès, Enrique (Scholar)
  • Pessarrodona Pérez, Aurèlia (Scholar)
  • Rife Santalo, Jordi (Scholar)
  • Cazurra Basté, Anna (Researcher on contract)
  • Calmell Piguillem, Cesar (Investigator)
  • González Rodriguez, Jaime (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities