La participació de la dona immigrant en l'esport a Catalunya: les necessitats i hàbits de pràctica esportiva i l'oferta en les comunitats llatino americana i musulmana

  • Moragas Spa, Miguel de (Principal Investigator)
  • Sagarzazu Olaizola, Itxasne (Scholar)
  • Cerezuela Martínez, Berta (Investigator)
  • Correa Domènech, Raquel (Investigator)
  • Kennett , Christopher Robert (Investigator)
  • Puig Barata, Nuria (Investigator)
  • Soler Prat, Susanna (Investigator)
  • Tarrazon Rodon, Maria Antonia (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences