La música religiosa a Catalunya el segle XIX. Estudis sobre patrimoni musical: els fons musicals de la basílica de l'Esperit Sant de Terrassa, la Mercè de Barcelona i el convent dels frares caputxins

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities