La interacció de fluids hidrotermals amb massissos cristal.lins i la seva relació amb les mineralitzacions de Ba-F(Pb-Zn) dels Catalànids i del Pirineu oriental

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences