La importància dels factors biòtics en el desenvolupament de les plataformes carbonatades en l'"hivernacle" Cretàcic (cretaci superior, unitat central sud-pirinenca)

  • Gili Folch, Eulalia (Principal Investigator)
  • Obrador Tudurí, Antoni (Investigator)
  • Rodriguez Lázaro, Julio M. (Investigator)
  • Vicens Batet, Enric (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences