La gestió de la vida i de la mort en les comunitats baleàriques C.2000-200 cal ANE. Una anàlisi socioarqueològica de la distància social: disimetries socials i diferència sexual

 • Lull Santiago, Vicenç (Principal Investigator)
 • Gili Suriñach, Silvia (Univ. de Cranfield) (Scholar)
 • Risch, Roberto (Scholar)
 • Buikstra, Jane Ellen (Univ. de Nuevo Méx (Investigator)
 • Castro Martinez, Pedro V. (Investigator)
 • Chapman, Robert William (Univ. de Readi (Investigator)
 • Escoriza Mateu, Trinidad (Univ. de Almería) (Investigator)
 • Gornés Hachero, Simó (Consell Insular de Menor (Investigator)
 • Gual Cerdó, Joana Maria (Consell Insular d (Investigator)
 • Pique Huerta, Raquel (Investigator)
 • Sanahuja Yll, Mª Encarnacion (Investigator)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Social Sciences