La dona i el desenvolupament rural a Espanya, alternatives a l'activitat agrària. Una anàlisi des de la geografia del gènere

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences