La dimensió racional de l'exclusió social i les polítiques de protecció social

  • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)
  • Blanco Fillola, Ismael Ivan (Investigator)
  • Arriba González de Gurana, Ana (Investigator)
  • Cal Barredo, María Luz de la (Investigator)
  • Guerrero Mayo, María José (Investigator)
  • López Igual, Purificación (Investigator)
  • Osuna, José Luis (Investigator)
  • Pino Matute, Eloisa del (Investigator)
  • Ramiro Fernández, Luis (Investigator)
  • Riquelme Perea, Prudencia José (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.