la construcció social de les dones a la ficció televisiva: representacions, recepció i interacció a través del web 2.0

  • Lacalle Zalduendo, M. Rosario (Principal Investigator)
  • Sanchez Ares, Maria Luz (Investigator)
  • Simelio Solà, Núria (Investigator)
  • Gómez, Beatriz Gómez Morales (Investigator)
  • Tobella, Alba Tobella Mayans (Investigator)
  • Trullàs, Berta Trullàs Berasategui (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date25/11/106/11/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.