Juguem a comunicar millor! La millora de la competència prosòdica coma via d'integració educativa i d'inclusió social de l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat.

  • Aguilar Cuevas, Lourdes (Principal Investigator)
  • Garrido Alminana, Juan Maria (Investigator)
  • Cardenoso-Payo, Valentín (Collaborator)
  • Escudero-Mancebo, David (Collaborator)
  • González-Ferreras, César (Collaborator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Medicine and Dentistry

Nursing and Health Professions