Jornades interdisciplinàries organitzades per la celebració del Dia Internacional de la Dona, dedicades a "Dona i violència"

  • Puigpelat Martí, Francesca (Principal Investigator)

Project Details

Description

Not avalaible
StatusFinished
Effective start/end date20/07/051/11/05

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.