IURISERVICE: xarxa telemàtica de suport als jutges en la seva primera destinació, dependent del Consejo General del Poder Judicial

 • Casanovas Romeu, Pompeu (Principal Investigator)
 • Poblet Balcell, Marta (Investigator)
 • Ramos Romeu, Francisco (Investigator)
 • Rebollo Vargas, Rafael (Investigator)
 • Rodríguez Campagna, Graciela Beatriz (Investigator)
 • Urios Aparisi, M. Cristina (Investigator)
 • Alastruey, Raquel (Collaborator)
 • Doñate, Antonio (Collaborator)
 • Hernández García, Javier (Collaborator)
 • Líbano, Arantza (Collaborator)
 • Plaza Cervera, Enric (Collaborator)
 • Valle, Fernando (Collaborator)

Project Details

Description

Aquest projecte té com objectiu central el disseny i l'aplicació d'un programa informàtic per a la gestió de la xarxa telemàtica de suport als joves jutges en les seves primeres destinacions. Aquest projecte s'integrarà en el portal IberIUS: xarxa Iberoamericana de Documentació Jurídica (www.iberIUS.org). El sistema admetrà preguntes fetes en llenguatge natural pel jutges, i oferirà respostes concretes amb dades avalades. Les respostes del sistema no afecten a la independència del jutge de cap manera, ja que no són vinculants. Es tracta d'oferir al jutge informació i assistència puntual en qualsevol fase del procés de decisió. El resultat és un programa de gestió de coneixement per a oferir una primera resposta automàtica a les consultes, a part de la xarxa de suport material que pugui establir-se per a les qüestions més complexes o específiques. El contingut d'aquest programa inclou una doble font de coneixement: (i) jurídic (supòsit de fet més freqüents, resolució de casos), i (ii) pràctic o de cultura judicial (referent a la manera d'enfrontar-se amb els casos, les vistes, la relació amb altres institucions).
StatusFinished
Effective start/end date28/04/0331/12/03

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.