Ionització i activació per cations metàl·lics de sistemes d'interès bioquímic. Estudis teòrics i d'espectrometria de masses

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry