Intervenció comunitària i individual en l'àmbit universitari per a promocionar un estil de vida saludable en relació al sedentarisme, la conducta alimentària i el tabaquisme

Project Details

Description

Not avalaible
StatusFinished
Effective start/end date13/12/0513/12/08

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.