Intersecció entre gènere, violència masclista i dret. L'experiència subjectiva de les dones davant el sistema jurídico-penal

  • Cubells Serra, Jenny (Principal Investigator)
  • Albertín Carbó, Pilar (Investigator)
  • Calsamiglia Madurga, Andrea (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences