Internet no és un martell. Canvis en l'accés i gestió de la informació, la cultura i el coneixement i els efectes en les interaccions ciutadania-institucions. Cap un nou Policy Making?

  • Subirats Humet, Joan (Principal Investigator)

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/12/1012/09/11

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.