Interacció entre el flux de calor, condicions de frontera i rotació en la turbulència quàntica. Aplicació a la refrigeració de nanositemes

  • Jou Mirabent, David (Principal Investigator)
  • Mongiovi, Maria Stella (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy