Integració europea i drets fonamentals: evolució i anàlisi de la recepció de la normativa i jurisprudència de la Unió Europea i del Consell d'Europa en el sistema jurídic espanyol.

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences