Integració de l'Enginyeria Metabòlica i l'Enginyeria de Processos per a l'Optimització del Cultiu de Cèl.lules Animals en Biorreactors

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Social Sciences