Innovació en la gestió pública i en la gestió privada. Estudi comparat sobre la base d'estudis de cas

  • Ballart Hernandez, Xavier (Principal Investigator)
  • Casademunt Monfort, Alexandre (Investigator)
  • Padro Solanet Grau, Albert (Investigator)
  • Castañer Folch, Xavier (Investigator)
  • Jiménez Asensio, Rafael (Investigator)
  • Ramió Matas, Carles (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Computer Science

Psychology