Influència materna en la transmissió de síndromes cromosómics. Formes de prevenció i criopreservació

  • García Caldés, Montserrat (Principal Investigator)
  • Ignasi Roig Navarro (Scholar)
  • Baró Mariné, Francesc (Investigator)
  • Camats Tarruella, Nuria (Investigator)
  • Egozcue Cuixart, Josep (Investigator)
  • Márquez Guevara, Carmen (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology