Influència del control percebut, i la susceptibilitat al càstig i a la recompensa. sobre la reactivitat fisiològica perifèrica i l'afrontament

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences