Influència de Factors Biològics i Ecotoxicològics en el Fracàs Reproductor del Xarrà Comú al Delta de l'Ebre: Nutrients, Contaminants i Biomarcadors de Resposta.

  • Guitart Bas, Raimon (Principal Investigator)
  • Martinez Sanchez, Fernando (Investigator)
  • Mateo Soria, Rafael (Investigator)
  • Sanpera Trigueros, Carolina (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Chemistry