Identificació de gens de susceptibilitat a la diabetis de tipus 2 mitjançant l'aplicació transcriptòmica, genòmica funcional i anàlisi massiu de SNPs

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Arts & Humanities