\i Neospora caninum\i0 , epidemiologia d'una malaltia emergent. Estudi de la seroprevalència d'infecció en bestiar boví, gossos i cànids silvestres i comparació de diferents tècniques no invasives per

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Medicine and Dentistry