HumanismePlural.com:Investigació i desenvolupament d'una eina a Internet per a la participació en la construcció de coneixement col.lectiu sobre la societat xarxa a Catalunya

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date1/02/151/02/17

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.