Hidrogenació selectiva d'hidrocarburs instaurats sobre catalitzadors heterogenis obtinguts per absorció i descomposició de complexos metàl·lics

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences