Hàbitat, economia i medi entre el 12000 i el 8000 B.P. al Pre-Pirineu central català: ruptura o transició (Balma Guilanya, Navès, Solsonès)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Medicine & Life Sciences