Guia per humanitzar la informació. Elaboració de materials per a la producció d'informacions des de perspectives no-androcèntriques

  • Moreno Sarda, Amparo (Principal Investigator)

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities