Project Details

Description

Aquesta proposta descriu el tercer projecte central del vaixell insígnia de grafè. Forma la quarta fase del vaixell insígnia FET i es caracteritza per una transició continuada cap a nivells més alts de la tecnologia, sense comprometre el nostre fort compromís amb la investigació fonamental. En comparació amb el segon projecte central, aquesta fase inclou un augment substancial en els projectes de punta tecnològica motivats pel mercat, que representen aproximadament el 30% del pressupost global. Els temes de recerca fonamental i aplicada més amplis són perseguits per 15 paquets de treball i recolzats per quatre paquets de treball sobre innovació, industrialització, divulgació i gestió. El consorci que participa en aquest projecte inclou més de 150 socis acadèmics i industrials en més de 20 països europeus.
AcronymGrapheneCore3
StatusActive
Effective start/end date1/04/2031/03/23

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.