Gramàtica de l'expressió fonoestèsica i representació imaginativo-visual en el sistemes integrals de percepció de la veu

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

    Arts & Humanities