FrameNet espanyola: una xarxa online de marcs semàntics per al processament automàtic de la informació textual en espanyol

  • Subirats Ruggeberg, Carlos (Principal Investigator)
  • Donés Rojas, Rocío (Scholar)
  • Duran Cals, Jordi (Scholar)
  • Moya Sariñena, Lidia (Investigator)
  • Ortega Gil, Marc (Investigator)
  • Garcia De Quesada, Mercedes (Investigator)
  • Garrido Íñigo, Paloma (Investigator)
  • Sato, Hiroaki (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.