Formes de predicats i divergències de traducció. Aplicacions a la lexicografia bilingüe i a la propedèutica de la traducció espanyol-francès-alemany

  • Blanco Escoda, Javier (Principal Investigator)
  • Valentín Fernández, Jovita (Scholar)
  • Cabezas González, Manuel Ignacio (Investigator)
  • Català Guitart, Dolors (Investigator)
  • Infante Sanchez, Antonio Jesus (Investigator)
  • Seelbach, Dieter (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.