Factors determinants del desenvolupament agrari en Catalunya: recursos naturals, organització del treball agrari i canvi tècnic

  • Garrabou Segura, Ramon (Principal Investigator)
  • Cusso Segura, Xavier (Investigator)
  • Fatjó Gómez, Pedro (Investigator)
  • López Estudillo, Antonio (Investigator)
  • Pujol Andreu, Josep (Investigator)
  • Saguer Hom, Enric (Investigator)
  • Sala Lopez, Pere (Investigator)
  • Sarasua Garcia, Carmen (Investigator)
  • Tello Aragay, Enrique (Investigator)
  • Vicedo Rius, Enric (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences