Física estadística de membranes biomimètriques: simulació, experiments de llum sincrotró i teoria

  • Faraudo Gener, Jordi (Principal Investigator)
  • Camacho Castro, Juan (Investigator)
  • Travesset Casa, Alejandro (Investigator)
  • Vaknin, David (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences