Evolució de l'arquitectura genètica de l'adaptació i de l'especiació: el model drosophila

  • Fontdevila Vivanco, Antoni (Principal Investigator)
  • Artells Franco, Ester (Scholar)
  • Chávez Sandoval, Blanca Estela (Scholar)
  • Morán Iturralde, Tomás Ernesto (Scholar)
  • Garcia Guerreiro, Maria Del Pilar (Researcher on contract)
  • Laayouni, Hafid (Investigator)
  • Santos Maroño, Mauro (Investigator)
  • Serra Camó, Luis (Investigator)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology